Số hiệu văn bản: 4167/2010/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Phú Thọ
Ngày ban hành: 10-12-2010
Ngày hiệu lực: 20-11-2011
Người ký: Nguyễn Ngọc Hải
Download dạng Word
Download dạng PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4167/2010/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 10 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3997/2009/QĐ-UBND NGÀY 20/11/2009 CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ
_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 3997/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số điểm về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 10 Quyết định số 3997/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ như sau:

Điều 10. Giới thiệu địa điểm sử dụng đất và thông báo chủ trương thu hồi đất

1. Quy định về giới thiệu địa điểm sử dụng đất:

a) Đối với tổ chức:

- Trường hợp đất đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND tỉnh giới thiệu địa điểm sử dụng đất.

- Trường hợp đất chưa có quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện và các cơ quan liên quan xem xét trình UBND tỉnh giới thiệu địa điểm sử dụng đất.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân:

- Trường hợp đất đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết, Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND cấp huyện giới thiệu địa điểm sử dụng đất.

- Trường hợp đất chưa có quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết Phòng Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến các ngành trong huyện, UBND cấp xã trình UBND cấp huyện giới thiệu địa điểm sử dụng đất.

2. Trình tự, thủ tục giới thiệu địa điểm sử dụng đất:

a) Tổ chức, hộ gia đình cá nhân có nhu cầu xin giao đất, thuê đất nộp 02 (hai) bộ hồ sơ xin giới thiệu địa điểm sử dụng đất, nếu là tổ chức thì nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, nếu là hộ gia đình, cá nhân thì nộp tại UBND cấp huyện, Hồ sơ gồm:

- Đơn xin giới thiệu địa điểm sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

- Phương án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh dự kiến trong đó giải trình rõ nhu cầu sử dụng đất của dự án;

- Bản vẽ giới thiệu địa điểm sử dụng đất:

+ Trường hợp có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì chỉ lập bản vẽ trích lục từ bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng (bản vẽ có xác nhận của UBND huyện).

+ Trường hợp xin giới thiệu địa điểm vào cả lô đất đã có quy hoạch chi tiết được duyệt thì không phải lập bản vẽ, nhưng trong đơn phải ghi rõ lô số trong bản vẽ quy hoạch (phô tô bản vẽ quy hoạch được duyệt kèm theo).

+ Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt cho phép sử dụng những tài liệu bản đồ đã có tại khu vực giới thiệu địa điểm để lập bản vẽ giới thiệu địa điểm (bản vẽ có xác nhận của UBND huyện).

Trườn...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC