Số hiệu văn bản: 116/2011/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 14-12-2011
Ngày hiệu lực: 05-02-2012
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Download dạng Word
Download dạng PDF

CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 116/2011/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011


NGHỊ ĐỊNH
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
---------------------
CHÍNH PHỦ

 - Căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
-  Xét đề nghị của Tổng Giám Đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC