Số hiệu văn bản: 384/LDTBXH-KHTC
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 04-02-2010
Ngày hiệu lực: 04-02-2010
Người ký: Chu Quang Cường
Download dạng Word
Download dạng PDF

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 384/LĐTBXH-KHTC
V/v: Hướng dẫn tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 và Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2010 – 2012 như sau:

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị lập phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) (theo phụ lục số 2 kèm theo Thông tư 71/2006/TT-BTC), cụ thể:

- Năm đầu thời kỳ ổn định (2010): căn cứ chế độ hiện hành, kết quả thực hiện năm trước liền kề (loại trừ các yếu tố đột xuất) đơn vị lập dự toán thu chi ngân sách; xác định phân loại đơn vị sự nghiệp; xác định kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (nếu có).

- Hai năm tiếp theo (2011 – 2012): Hàng năm đơn vị lập dự toán thu, chi gửi cơ quan quản lý cấp trên (Bộ hoặc đơn vị cấp II quản lý trực tiếp), trong đó kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên, theo mức năm trước liền kề cộng hoặc trừ kinh phí của nhiệm vụ tăng hoặc giảm của năm kế hoạch.

- Năm cuối của thời kỳ ổn định (2012): đơn vị sự nghiệp lập báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong 3 năm. Căn cứ vào kết quả thực hiện của thời kỳ trước, nhiệm vụ của năm kế hoạch và thời kỳ tiếp theo, đơn vị sự nghiệp lập phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của thời kỳ ổn định tiếp theo, gửi Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) thẩm định cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước của năm kế hoạch.

2. Đối với các đơn vị đã được giao quyền tự chủ tài chính, trong phương án tự chủ tài chính của đơn vị cần có phân tích, đánh giá tình hình thực hiện tự chủ tài chính giai đoạn 2007 – 2009 (riêng đối với các đơn vị khối trẻ em là giai đoạn 2008 – 2009, các đơn vị chuyển đổi hoặc mới tiếp nhận là năm 2009).

Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ xây dựng phương án tự chủ tài chính, dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo nội dung, biểu mẫu, gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 10/03/2010 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính thẩm định.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính, điện thoại 04.38.269.544) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Văn phòng Bộ;
- Cục Người có công;
- Cục Việc làm;
- Cục An toàn lao động;
- Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
- Chủ tịch HĐ quản lý Quỹ HTVLNN;
- Lưu VP Bộ, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 
Chu Quang Cường

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC