Số hiệu văn bản: 3141/QD-BGDDT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 30-07-2010
Ngày hiệu lực: 30-07-2010
Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------------------

Số: 3141/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ

DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”.

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

 

QUYẾT  ĐỊNH:

 

 

­­­­­Điều 1. Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tiêu chuẩn kỹ thuật được ban hành là những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học theo Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh  Văn  phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ  Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- UBND các tỉnh, thành phố;

- Website của Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, CSVCTBTH, GDMN, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa

 

                                                       

 

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC